ZMIEŃ KRAJ LUB JĘZYK

WYBIERZ KRAJ

Polska

WYBIERZ JĘZYK

polski (Polska)

SZYBKA DOSTAWA ORAZ ŁATWE ZWROTY

 • HR POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • HR PRIVACY POLICY

HR POLITYKA PRYWATNOŚCI

KRM

W KRM szanujemy Państwa prywatność i dlatego wszystkie spółki należące do Grupy Kapitałowej KRM („Podmioty stowarzyszone KRM”) są zobowiązane do ochrony informacji, które gromadzą, wykorzystują i/ lub do których mają dostęp, a które pozwalają na zidentyfikowanie osób („dane osobowe”).W związku z tym wszystkie podmioty stowarzyszone KRM wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, przypadkowym zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

Dzięki niniejszej Polityce prywatności chcemy zapewnić Państwu odpowiednie informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym informacje, jakie jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu na temat obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym unijnego Rozporządzenia nr 2016/ 679 „Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych” („RODO”), kiedy ubiegają się Państwo o pracę w KRM.

Niniejsza Polityka prywatności może zostać uzupełniona innymi informacjami, jakie otrzymają Państwo od nas lub  od  innego  Podmiotu stowarzyszonego KRM oraz innymi ogólnymi warunkami mającymi zastosowanie do naszych stron internetowych, lub na które wyrazili Państwo zgodę w ramach kontaktów z nami lub z innym Podmiotem stowarzyszonym KRM.

Państwa opinie i uwagi są zawsze mile widziane.

1. NASZE DANE KONTAKTOWE

 

1.1.Dane Administratora danych

 

O ile nie wskazano inaczej, podmiotem prawnym odpowiedzialnym za proces gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie niniejszej Polityki prywatności („Administrator danych”) jest:

 

KRM (Poland) Sp. z o.o. ul. Bokserska 66a

02-690 Warszawa

(W niniejszej Polityce prywatności „my”)

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebują się z nami skontaktować, zachęcamy Państwa do kontaktu drogą e- mailową na adres: Recruitmentsupport@KRM.com

 

1.2.Dane kontaktowe Inspektora ds. Prywatności na poziomie Grupy

Z wyznaczonym przez nas Inspektorem ds. Prywatności na poziomie Grupy można się skontaktować:

Drogą e-mailową:
legal@ecco.com

Drogą telefoniczną: +45 7491 1733

Listownie do rąk Inspektora ds. Prywatności w  Departamencie Prawnym  na poziomie  Grupy w Danii:    
                     
ECCO Holding
A/S, Legal Department,
Industrivej 5, 6261 Bredebro,
Denmark attn.: Group Privacy Officer

 

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

W tej części znajdą Państwo istotne informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, gdy ubiegają się Państwo o pracę w KRM, w tym informacje na temat: i) celów, w jakich przetwarzane dane osobowe, ii) źródła danych osobowych, które nie pozyskiwane bezpośrednio od Państwa, iii) ogólnych kategorii przetwarzanych danych osobowych oraz iv) podstawy prawnej przetwarzania.

Będziemy gromadzili i wykorzystywali Państwa dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji (w tym w celu przetworzenia Państwa aplikacji, oceny Państwa kwalifikacji pod kątem stanowisk w KRM i zaoferowania Państwu umowy o pracę, jeżeli  chcielibyśmy Państwa zatrudnić itd.), jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w KRM.

Dane osobowe na Państwa temat mogą obejmować:

wszelkie dane osobowe, jakie nam Państwo przekazali, w tym: Państwa imię i nazwisko, adres e-mailowy, inne dane kontaktowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w Państwa aplikacji lub załączone do niej, typu: CV, referencje od byłych pracodawców, dyplomy, certyfikaty itd.

 

 • dane osobowe, jakie przekazali nam Państwo podczas rozmów kwalifikacyjnych i tym podobnych spotkań, w których mogli Państwo uczestniczyć.

   

 • powszechnie dostępne informacje, jakie mogliśmy znaleźć w internecie i w mediach społecznościowych (np. LinkedIn,Facebook, Twitter, Google itd.).

   

 • profile stworzone w oparciu o narzędzia psychometryczne. W ramach procesu rekrutacji zazwyczaj wykorzystujemy takie narzędzia psychometryczne, jak PI, Cubiks i tym podobne. Logika tego rodzaju narzędzi psychometrycznych zależy od wykorzystywanego narzędzia. Szczegółowych informacji na temat narzędzi psychometrycznych i profili, jakie generują, może Państwu udzielić konsultant ds. personalnych biorący udział w procesie. Udział w tego rodzaju profilowaniu jest zawsze opcjonalny, ale może zaważyć na naszej ostatecznej ocenie dotyczącej wyboru właściwego kandydata na stanowisko w KRM. Informujemy, że tego rodzaju profile są wykorzystywane wyłącznie jako ogólne wskazówki i zawsze mają Państwo prawo wnieść sprzeciw odnośnie do wyniku profilowania i wniosków, jakie wyciągnie KRM na jego podstawie.

   

 • Referencje od byłych pracodawców. W ramach procesu rekrutacji możemy poprosić Państwa o przedstawienie referencji od byłych pracodawców. Zawsze poinformujemy Państwa z góry, czy będziemy kontaktować się z osobami udzielającymi referencji. Informacje uzyskane od osób udzielających referencji zostaną wykorzystane w celu sprawdzenia prawidłowości informacji przekazanych przez Państwa. Przedłożenie referencji jest zawsze opcjonalne, ale może zaważyć na naszej ostatecznej ocenie dotyczącej wyboru właściwego kandydata na dane stanowisko.

   

 • Zaświadczenie o niekaralności. Możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o przedłożenie dokumentu potwierdzającego niekaralność, jeżeli – w wyjątkowych sytuacjach – uznamy, że jest to niezbędne w przypadku danego stanowiska. Przedłożenie tego rodzaju dokumentu jest zawsze opcjonalne, ale może zaważyć na naszej ostatecznej ocenie dotyczącej wyboru właściwego kandydata na dane stanowisko.

   

 • Zezwolenie na pracę i tym podobne.

 

Wyraźnie zaznaczymy, które informacje uważamy za obowiązkowe, aby uwzględnić Państwa w wyborze kandydata na stanowisko w KRM. Jeżeli nie zechcą Państwo ujawnić informacji, które my uważamy za obowiązkowe, może to w konsekwencji prowadzić do nieuwzględnienia Państwa kandydatury w procesie wyboru kandydata na stanowisko w KRM.

 

Postawa prawna przetwarzania danych w powyższych sytuacjach w normalnych okolicznościach:

 

1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”)

 

 

2. art. 6 ust. 1 lit f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”). Prawnie uzasadnione interesy po naszej stronie to: ogólne zarzadzanie personelem, pracą i biznesem oraz przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego przez wykwalifikowaną kadrę i zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Prosimy Państwa, aby nie przekazywali nam Państwo danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej („Szczególne kategorie danych osobowych”), chyba że wyraźnie zwrócimy się z prośbą o przekazanie nam takich informacji. Będziemy o nie wnioskowali tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko jeżeli jest to niezbędne do celów procesu rekrutacji. Postawa prawna przetwarzania Szczególnych kategorii danych osobowych w normalnych okolicznościach to:

a. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych

w jednym lub kilku konkretnych celach”) lub

 

b. art. 9 ust. 2 lit. f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń”)

 

3. W JAKI SPOSÓB PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM


W ramach procesu rekrutacji może się zdarzyć, że będziemy musieli ujawnić i przekazać Państwa dane osobowe innym Podmiotom stowarzyszonym KRM i innym osobom trzecim. Zrobimy to tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów procesu rekrutacji.

 

Zapewniamy Państwa, że nie sprzedamy ani nie użyczymy Państwa danych osobowych osobom trzecim, tak aby mogły je wykorzystywać do celów marketingowych lub tym podobnych.

 

Korzystając z usług podmiotów przetwarzających dane w celu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszym imieniu, wymagamy, aby przetwarzali Państwa dane osobowe tylko w sposób zgodny z naszymi poleceniami. Wymagamy także, aby podmioty te podpisały odpowiednie umowy zawierające odpowiednie gwarancje dotyczące wdrożenia stosownych środków technicznych i organizacyjnych tak, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania wynikające z odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych i aby gwarantowało właściwą ochronę Państwa praw.

 

Jeżeli ujawnimy Państwa dane osobowe osobom trzecim, które nie będą pełniły funkcji podmiotu przetwarzającego dane zgodnie z naszymi poleceniami, ale będą występowały jako niezależni administratorzy danych, wówczas dołożymy wszelkich starań, aby były to osoby godne zaufania i aby wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych, a także aby przedłożyły nam wyraźne zobowiązanie do niewykorzystywania danych osobowych, jakie od nas otrzymają, w celach innych niż świadczenie uzgodnionych usług i przeprowadzanie analizy statycznej w zanonimizowany sposób.

 

3.1.Kategorie odbiorców danych osobowych

 

Główne kategorie potencjalnych odbiorców Państwa danych osobowych są następujące:

 

A. Usługodawcy

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe zaufanym zewnętrznym usługodawcom, którzy – w naszym imieniu – zapewniają obsługę lub serwis i/ lub świadczą usługi wsparcia w odniesieniu do naszych systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej, platform komunikacyjnych, naszych stron internetowych, którzy świadczą usługi rekrutacyjne, dostarczają nam narzędzi psychometrycznych, doradcom prawnym i podatkowym oraz podmiotom, które świadczą inne ważne usługi na naszą rzecz.


B. Pozostałe podmioty stowarzyszone KRM

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe innym spółkom, które własnością lub znajdują się pod kontrolą KRM AG, bądź też spółkom, które są właścicielem lub kontrolują KRM AG („Podmioty stowarzyszone KRM), tak aby mogły świadczyć na naszą rzecz odpowiednie usługi, lub jeżeli jest to niezbędne ze względu na strukturę organizacyjną w ramach Grupy KRM.

 

1. Następcy prawni

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innemu podmiotowi prawnemu w ramach przekazania naszej działalności lub jej części w formie reorganizacji, sprzedaży aktywów, konsolidacji, połączenia przedsiębiorstw lub tym podobnych.

 

2. Inne ujawnienia

Oprócz przypadków, w których wyrazili Państwo zgodę na ujawnienie danych osobowych, lub przypadków, w których ujawnienie danych jest konieczne, aby osiągnąć cel(e), w jakim (jakich) były gromadzone, dane osobowe mogą być także ujawnione w sytuacjach szczególnych, gdy mamy podstawy, aby przypuszczać, że ujawnienie danych jest niezbędne w celu zidentyfikowania osób, która naruszają nasze prawa lub w nie ingerują bądź też niszczą (w sposób zamierzony lub niezamierzony) naszą własność, użytkowników lub innych osób, którym tego rodzaju działania mogą przynosić szkodę, w celu skontaktowania się z takimi osobami lub wniesienia przeciwko nim postępowania prawnego bądź też w innym przypadku gdy jest to niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

3.2.Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Fakt korzystania z usług usługodawców oraz ujawniania Państwa danych osobowych innym podmiotom KRM i podmiotom stowarzyszonym KRM oraz innym odbiorcom może wskazywać na przekazywanie Państwa danych osobowych do krajów, które mogą nie posiadać przepisów zapewniających taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Państwa kraju, i które mogą nie być uznane przez Komisję Europejską lub krajowy organ ochrony danych za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (tzw. „niebezpieczne państwa trzecie”). Do tych krajów zaliczane są między innymi (ale nie tylko): Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny, Wietnam, Singapur, Tajlandia, Malezja, Japonia, Korea Południowa, Indonezja, Australia i Nowa Zelandia.

 

Wymagamy, aby wszyscy odbiorcy Państwa danych osobowych zapewnili odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych podczas przekazywania ich do „niebezpiecznych państw trzecich” poprzez przestrzeganie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, zob. art. 46 ust. 2 RODO. Prosimy kliknąć tutaj, jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat standardowych klauzul ochrony danych, jakie stosujemy. Jeżeli odbiorca jest certyfikowany w ramach Tarczy prywatności USA, wówczas uważa się, że zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych, zob. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 46 ust. 2. Prosimy kliknąć tutaj, jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat Tarczy prywatności USA.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt z nami zgodnie z PKT. 1 (NASZE DANE KONTAKTOWE).

 

4. W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY I USUWAMY PAŃSTWA DANE

Będziemy przechowywali Państwa dane osobowe w formie, która umożliwia Państwa identyfikację, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których Państwa dane osobowe gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem.

Oznacza to, że zasadniczo usuniemy Państwa dane osobowe po upływie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że ma zastosowanie jedna z następujących sytuacji:

a. Poinformowali nas Państwo w wyraźny sposób, że chcieliby, aby ich dane były przechowywane przez dłuższy okres, tak aby byli Państwo brani pod uwagę przy obsadzaniu innych stanowisk w ramach KRM. W takim przypadku okres przechowywania zostanie odpowiednio wydłużony.

 

b. Przyjęli Państwo stanowisko, które zostało Państwu zaproponowane. W takim przypadku będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne do celów związanych ze stosunkiem pracy. Jeżeli zostaną Państwo przez nas zatrudnieni, otrzymają Państwo więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych podczas trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu.

 

c. Mamy podstawy, aby przypuszczać, że przechowywanie Państwa danych osobowych przez dłuższy okres będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia i/ lub obrony roszczeń.

Po upływie tego okresu usuniemy Państwa dane osobowe lub dokonamy ich anonimizacji tak, aby nie można było Państwa zidentyfikować na ich podstawie.

Na Państwa pisemny wniosek usuniemy także lub zanonimizujemy Państwa dane osobowe bez zbędnej zwłoki, chyba że mamy ważny powód natury prawnej, aby zachować Państwa dane osobowe. Zob. także PKT 5 (PAŃSTWA PRAWA).

5. PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych przysługują Państwu  pewne  prawa. Niektóre  z tych praw  są dość skomplikowane i przewidują wyjątki, dlatego zaleca się, aby zapoznali się Państwo z odpowiednimi przepisami oraz wytycznymi organów nadzorczych, gdzie znajdą Państwo pełne wyjaśnienie tych praw. Podsumowanie  przysługujących Państwu  praw znajdą Państwo także poniżej w tym rozdziale

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, informować Państwa na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Jeżeli nie Państwo zadowoleni ze sposobu przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych lub informacji, jakie Państwo od nas otrzymali, zachęcamy Państwa do przekazania nam tych informacji tak, abyśmy mogli wprowadzić stosowne usprawnienia. Prosimy także o kontakt, jeżeli zechcą Państwo skorzystać z przysługujących im praw.

Prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem punktów kontaktu wymienionych w ROZDZ. 1 (NASZE DANE KONTAKTOWE). Prosimy także o przekazanie nam istotnych informacji, które pomogą nam zająć się Państwa sprawą, w tym o przekazanie Państwa pełnego imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego, tak abyśmy mogli Państwa zidentyfikować. Odpowiemy na Państwa  wniosek  bez zbędnej zwłoki.

Podsumowanie przysługujących Państwu praw:

 

5.1.Prawo dostępu do danych

 

Mają Państwo prawo otrzymać potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe przez nas przetwarzane czy też nie. Ponadto mają Państwo prawo otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat przechowywanych danych osobowych i czynności przetwarzania, jakie podejmujemy, a w pewnych sytuacjach przysługuje Państwu także prawo otrzymania kopii tych danych osobowych.

 

5.2.Prawo do sprostowania danych

 

Mają Państwo prawo zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych, które Państwa dotyczą, oraz mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, przy uwzględnieniu celu przetwarzania.

 

5.3.Prawo do usunięcia danych

 

W niektórych sytuacjach przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Takie żądanie mogą Państwo złożyć w następujących sytuacjach: i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; ii) wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie w oparciu o uzyskaną zgodę; iii) dane przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego oraz iv) dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. W przypadku prawa do usunięcia danych zastosowanie mają jednak także pewne wykluczenia. Tego rodzaju ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w których przetwarzanie jest niezbędne: i) do korzystania z  wolności  wypowiedzi i informacji; ii) do wywiązania się z obowiązku prawnego; lub iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5.4.Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

W niektórych sytuacjach przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Jednakże będziemy przetwarzać Państwa dane tylko: i) za Państwa zgodą; ii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; iii) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub iv) z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 

5.5.Prawo do przenoszenia danych

 

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych.

 

5.6.Prawo do sprzeciwu

 

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względów dotyczących Państwa szczególnej sytuacji, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest fakt, przetwarzanie jest niezbędne w celu: i) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej KRM; ii) w celu wykonania przez nas lub osobę trzecią prawnie uzasadnionych interesów. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5.7.Prawo do cofnięcia zgody

 

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

 

Jeżeli wycofają Państwo udzieloną zgodę, wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie jest dopuszczone lub wymagane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli nie udzielą Państwo wymaganych zgód lub jeżeli w późniejszym czasie wycofają Państwo udzielone zgody, może  okazać się, że nie będą Państwo w stanie korzystać z niektórych świadczonych przez nas usług.

 

5.8.Prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych

 

Zawsze mogą Państwo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Organ nadzorujący ochronę danych w Polsce

 
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – GIODO
ul.
Stawki 2
00-193 Warszawa Poland www.giodo.gov.pl 

 

Wersja 09/2019

 
KRM Service Center Poland Sp. z o.o.

W KRM szanujemy Państwa prywatność i dlatego wszystkie spółki należące do Grupy Kapitałowej KRM („Podmioty stowarzyszone KRM”) są zobowiązane do ochrony informacji, które gromadzą, wykorzystują i/ lub do których mają dostęp, a które pozwalają na zidentyfikowanie osób („dane osobowe”).W związku z tym wszystkie podmioty stowarzyszone KRM wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, przypadkowym zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

Dzięki niniejszej Polityce prywatności chcemy zapewnić Państwu odpowiednie informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym informacje, jakie jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu na temat obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym unijnego Rozporządzenia nr 2016/ 679 „Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych” („RODO”), kiedy ubiegają się Państwo o pracę w KRM.

Niniejsza Polityka prywatności może zostać uzupełniona innymi informacjami, jakie otrzymają Państwo od nas lub  od  innego  Podmiotu stowarzyszonego KRM oraz innymi ogólnymi warunkami mającymi zastosowanie do naszych stron internetowych, lub na które wyrazili Państwo zgodę w ramach kontaktów z nami lub z innym Podmiotem stowarzyszonym KRM.

Państwa opinie i uwagi są zawsze mile widziane.

1. NASZE DANE KONTAKTOWE

 

1.1.Dane Administratora danych

 

O ile nie wskazano inaczej, podmiotem prawnym odpowiedzialnym za proces gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie niniejszej Polityki prywatności („Administrator danych”) jest:

 

KRM Sevice Center Poland Sp. z o.o. ul. Bokserska 66a

02-690 Warszawa

 

(W niniejszej Polityce prywatności „my”)

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebują się z nami skontaktować, zachęcamy Państwa do kontaktu drogą e- mailową na adres: Recruitmentsupport@KRM.com

 


 

1.2.Dane kontaktowe Inspektora ds. Prywatności na poziomie Grupy

Z wyznaczonym przez nas Inspektorem ds. Prywatności na poziomie Grupy można się skontaktować:

Drogą e-mailową: legal@ecco.com

Drogą telefoniczną: +45 7491 1733

Listownie do rąk Inspektora ds. Prywatności w  Departamencie Prawnym  na poziomie  Grupy w Danii:                       
ECCO Holding A/S, Legal Department,
Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark attn.: Group Privacy Officer

 

 

 

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 

W tej części znajdą Państwo istotne informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, gdy ubiegają się Państwo o pracę w KRM, w tym informacje na temat: i) celów, w jakich przetwarzane dane osobowe, ii) źródła danych osobowych, które nie pozyskiwane bezpośrednio od Państwa, iii) ogólnych kategorii przetwarzanych danych osobowych oraz iv) podstawy prawnej przetwarzania.

Będziemy gromadzili i wykorzystywali Państwa dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji (w tym w celu przetworzenia Państwa aplikacji, oceny Państwa kwalifikacji pod kątem stanowisk w KRM i zaoferowania Państwu umowy o pracę, jeżeli chcielibyśmy  Państwa zatrudnić itd.), jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w KRM.

Dane osobowe na Państwa temat mogą obejmować:

 

 • wszelkie dane osobowe, jakie nam Państwo przekazali, w tym: Państwa imię i nazwisko, adres e-mailowy, inne dane kontaktowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w Państwa aplikacji lub załączone do niej, typu: CV, referencje od byłych pracodawców, dyplomy, certyfikaty itd.

 

 • dane osobowe, jakie przekazali nam Państwo podczas rozmów kwalifikacyjnych i tym podobnych spotkań, w których mogli Państwo uczestniczyć.

   

 • powszechnie dostępne informacje, jakie mogliśmy znaleźć w internecie i w mediach społecznościowych (np. LinkedIn,

  Facebook, Twitter, Google itd.).

   

 • profile stworzone w oparciu o narzędzia psychometryczne. W ramach procesu rekrutacji zazwyczaj wykorzystujemy takie narzędzia psychometryczne, jak PI, Cubiks i tym podobne. Logika tego rodzaju narzędzi psychometrycznych zależy od wykorzystywanego narzędzia. Szczegółowych informacji na temat narzędzi psychometrycznych i profili, jakie generują, może Państwu udzielić konsultant ds. personalnych biorący udział w procesie. Udział w tego rodzaju profilowaniu jest zawsze opcjonalny, ale może zaważyć na naszej ostatecznej ocenie dotyczącej wyboru właściwego kandydata na stanowisko w KRM. Informujemy, że tego rodzaju profile są wykorzystywane wyłącznie jako ogólne wskazówki i zawsze mają Państwo prawo wnieść sprzeciw odnośnie do wyniku profilowania i wniosków, jakie wyciągnie KRM na jego podstawie.

   

 • Referencje od byłych pracodawców. W ramach procesu rekrutacji możemy poprosić Państwa o przedstawienie referencji od byłych pracodawców. Zawsze poinformujemy Państwa z góry, czy będziemy kontaktować się z osobami udzielającymi referencji. Informacje uzyskane od osób udzielających referencji zostaną wykorzystane w celu sprawdzenia prawidłowości informacji przekazanych przez Państwa. Przedłożenie referencji jest zawsze opcjonalne, ale może zaważyć na naszej ostatecznej ocenie dotyczącej wyboru właściwego kandydata na dane stanowisko.

   

 • Zaświadczenie o niekaralności. Możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o przedłożenie dokumentu potwierdzającego niekaralność, jeżeli – w wyjątkowych sytuacjach – uznamy, że jest to niezbędne w przypadku danego stanowiska. Przedłożenie tego rodzaju dokumentu jest zawsze opcjonalne, ale może zaważyć na naszej ostatecznej ocenie dotyczącej wyboru właściwego kandydata na dane stanowisko.

   

 • Zezwolenie na pracę i tym podobne.

 

 

Wyraźnie zaznaczymy, które informacje uważamy za obowiązkowe, aby uwzględnić Państwa w wyborze kandydata na stanowisko w KRM. Jeżeli nie zechcą Państwo ujawnić informacji, które my uważamy za obowiązkowe, może to w konsekwencji prowadzić do nieuwzględnienia Państwa kandydatury w procesie wyboru kandydata na stanowisko w KRM.

 

Postawa prawna przetwarzania danych w powyższych sytuacjach w normalnych okolicznościach:

 

1.art. 6 ust. 1 lit. b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”)

 

 

2. art. 6 ust. 1 lit f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”). Prawnie uzasadnione interesy po naszej stronie to: ogólne zarzadzanie personelem, pracą i biznesem oraz przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego przez wykwalifikowaną kadrę i zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

 

Prosimy Państwa, aby nie przekazywali nam Państwo danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej („Szczególne kategorie danych osobowych”), chyba że wyraźnie zwrócimy się z prośbą o przekazanie nam takich informacji. Będziemy o nie wnioskowali tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko jeżeli jest to niezbędne do celów procesu rekrutacji. Postawa prawna przetwarzania Szczególnych kategorii danych osobowych w normalnych okolicznościach to:

a. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych

w jednym lub kilku konkretnych celach”) lub

 

 

b. art. 9 ust. 2 lit. f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń”)

 

 

3. W JAKI SPOSÓB PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM

 

W ramach procesu rekrutacji może się zdarzyć, że będziemy musieli ujawnić i przekazać Państwa dane osobowe innym Podmiotom stowarzyszonym KRM i innym osobom trzecim. Zrobimy to tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów procesu rekrutacji.

 

 

Zapewniamy Państwa, że nie sprzedamy ani nie użyczymy Państwa danych osobowych osobom trzecim, tak aby mogły je wykorzystywać do celów marketingowych lub tym podobnych.

 

Korzystając z usług podmiotów przetwarzających dane w celu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszym imieniu, wymagamy, aby przetwarzali Państwa dane osobowe tylko w sposób zgodny z naszymi poleceniami. Wymagamy także, aby podmioty te podpisały odpowiednie umowy zawierające odpowiednie gwarancje dotyczące wdrożenia stosownych środków technicznych i organizacyjnych tak, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania wynikające z odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych i aby gwarantowało właściwą ochronę Państwa praw.

 

Jeżeli ujawnimy Państwa dane osobowe osobom trzecim, które nie będą pełniły funkcji podmiotu przetwarzającego dane zgodnie z naszymi poleceniami, ale będą występowały jako niezależni administratorzy danych, wówczas dołożymy wszelkich starań, aby były to osoby godne zaufania i aby wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych, a także aby przedłożyły nam wyraźne zobowiązanie do niewykorzystywania danych osobowych, jakie od nas otrzymają, w celach innych niż świadczenie uzgodnionych usług i przeprowadzanie analizy statycznej w zanonimizowany sposób.

 

3.1.Kategorie odbiorców danych osobowych

 

Główne kategorie potencjalnych odbiorców Państwa danych osobowych są następujące:

 

 

A. Usługodawcy

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe zaufanym zewnętrznym usługodawcom, którzy – w naszym imieniu – zapewniają obsługę lub serwis i/ lub świadczą usługi wsparcia w odniesieniu do naszych systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej, platform komunikacyjnych, naszych stron internetowych, którzy świadczą usługi rekrutacyjne, dostarczają nam narzędzi psychometrycznych, doradcom prawnym i podatkowym oraz podmiotom, które świadczą inne ważne usługi na naszą rzecz.

 

B. Pozostałe podmioty stowarzyszone KRM

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe innym spółkom, które własnością lub znajdują się pod kontrolą KRM AG, bądź też spółkom, które są właścicielem lub kontrolują KRM AG („Podmioty stowarzyszone KRM), tak aby mogły świadczyć na naszą rzecz odpowiednie usługi, lub jeżeli jest to niezbędne ze względu na strukturę organizacyjną w ramach Grupy KRM.

 

 

C. Następcy prawni

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innemu podmiotowi prawnemu w ramach przekazania naszej działalności lub jej części w formie reorganizacji, sprzedaży aktywów, konsolidacji, połączenia przedsiębiorstw lub tym podobnych.

 

 

D. Inne ujawnienia

Oprócz przypadków, w których wyrazili Państwo zgodę na ujawnienie danych osobowych, lub przypadków, w których ujawnienie danych jest konieczne, aby osiągnąć cel(e), w jakim (jakich) były gromadzone, dane osobowe mogą być także ujawnione w sytuacjach szczególnych, gdy mamy podstawy, aby przypuszczać, że ujawnienie danych jest niezbędne w celu zidentyfikowania osób, która naruszają nasze prawa lub w nie ingerują bądź też niszczą (w sposób zamierzony lub niezamierzony) naszą własność, użytkowników lub innych osób, którym tego rodzaju działania mogą przynosić szkodę, w celu skontaktowania się z takimi osobami lub wniesienia przeciwko nim postępowania prawnego bądź też w innym przypadku gdy jest to niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

3.2.Przekazywanie danych do państw trzecich

 

 

Fakt korzystania z usług usługodawców oraz ujawniania Państwa danych osobowych innym podmiotom KRM i podmiotom stowarzyszonym KRM oraz innym odbiorcom może wskazywać na przekazywanie Państwa danych osobowych do krajów, które mogą nie posiadać przepisów zapewniających taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Państwa kraju, i które mogą nie być uznane przez Komisję Europejską lub krajowy organ ochrony danych za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (tzw. „niebezpieczne państwa trzecie”). Do tych krajów zaliczane są między innymi (ale nie tylko): Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny, Wietnam, Singapur, Tajlandia, Malezja, Japonia, Korea Południowa, Indonezja, Australia i Nowa Zelandia.

Wymagamy, aby wszyscy odbiorcy Państwa danych osobowych zapewnili odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych podczas przekazywania ich do „niebezpiecznych państw trzecich” poprzez przestrzeganie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, zob. art. 46 ust. 2 RODO. Prosimy kliknąć tutaj, jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat standardowych klauzul ochrony danych, jakie stosujemy. Jeżeli odbiorca jest certyfikowany w ramach Tarczy prywatności USA, wówczas uważa się, że zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych, zob. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 46 ust. 2. Prosimy kliknąć tutaj, jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat Tarczy prywatności USA.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt z nami zgodnie z PKT. 1 (NASZE DANE KONTAKTOWE).

 

4. W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY I USUWAMY PAŃSTWA DANE

Będziemy przechowywali Państwa dane osobowe w formie, która umożliwia Państwa identyfikację, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których Państwa dane osobowe gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem.

Oznacza to, że zasadniczo usuniemy Państwa dane osobowe po upływie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że ma zastosowanie jedna z następujących sytuacji:

 

a. Poinformowali nas Państwo w wyraźny sposób, że chcieliby, aby ich dane były przechowywane przez dłuższy okres, tak aby byli Państwo brani pod uwagę przy obsadzaniu innych stanowisk w ramach KRM. W takim przypadku okres przechowywania zostanie odpowiednio wydłużony.

 

 

b. Przyjęli Państwo stanowisko, które zostało Państwu zaproponowane. W takim przypadku będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne do celów związanych ze stosunkiem pracy. Jeżeli zostaną Państwo przez nas zatrudnieni, otrzymają Państwo więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych podczas trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu.

 

 

c. Mamy podstawy, aby przypuszczać, że przechowywanie Państwa danych osobowych przez dłuższy okres będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia i/ lub obrony roszczeń.

Po upływie tego okresu usuniemy Państwa dane osobowe lub dokonamy ich anonimizacji tak, aby nie można było Państwa zidentyfikować na ich podstawie.

Na Państwa pisemny wniosek usuniemy także lub zanonimizujemy Państwa dane osobowe bez zbędnej zwłoki, chyba że mamy ważny powód natury prawnej, aby zachować Państwa dane osobowe. Zob. także PKT 5 (PAŃSTWA PRAWA).

5. PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych przysługują Państwu  pewne  prawa. Niektóre  z tych praw  są dość skomplikowane i przewidują wyjątki, dlatego zaleca się, aby zapoznali się Państwo z odpowiednimi przepisami oraz wytycznymi organów nadzorczych, gdzie znajdą Państwo pełne wyjaśnienie tych praw. Podsumowanie  przysługujących Państwu  praw znajdą Państwo także poniżej w tym rozdziale

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, informować Państwa na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Jeżeli nie Państwo zadowoleni ze sposobu przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych lub informacji, jakie Państwo od nas otrzymali, zachęcamy Państwa do przekazania nam tych informacji tak, abyśmy mogli wprowadzić stosowne usprawnienia. Prosimy także o kontakt, jeżeli zechcą Państwo skorzystać z przysługujących im praw.

Prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem punktów kontaktu wymienionych w ROZDZ. 1 (NASZE DANE KONTAKTOWE). Prosimy także o przekazanie nam istotnych informacji, które pomogą nam zająć się Państwa sprawą, w tym o przekazanie Państwa pełnego imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego, tak abyśmy mogli Państwa zidentyfikować. Odpowiemy na Państwa  wniosek  bez zbędnej zwłoki.

Podsumowanie przysługujących Państwu praw:

 

5.1.Prawo dostępu do danych

 

Mają Państwo prawo otrzymać potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe przez nas przetwarzane czy też nie. Ponadto mają Państwo prawo otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat przechowywanych danych osobowych i czynności przetwarzania, jakie podejmujemy, a w pewnych sytuacjach przysługuje Państwu także prawo otrzymania kopii tych danych osobowych.

 

 

5.2.Prawo do sprostowania danych

 

Mają Państwo prawo zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych, które Państwa dotyczą, oraz mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, przy uwzględnieniu celu przetwarzania.

 

 

5.3.Prawo do usunięcia danych

 

 

 

W niektórych sytuacjach przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Takie żądanie mogą Państwo złożyć w następujących sytuacjach: i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; ii) wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie w oparciu o uzyskaną zgodę; iii) dane przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego oraz iv) dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. W przypadku prawa do usunięcia danych zastosowanie mają jednak także pewne wykluczenia. Tego rodzaju ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w których przetwarzanie jest niezbędne: i) do korzystania z  wolności  wypowiedzi i informacji; ii) do wywiązania się z obowiązku prawnego; lub iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5.4.Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

W niektórych sytuacjach przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Jednakże będziemy przetwarzać Państwa dane tylko: i) za Państwa zgodą; ii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; iii) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub iv) z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 

5.5.Prawo do przenoszenia danych

 

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych.

 

5.6.Prawo do sprzeciwu

 

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względów dotyczących Państwa szczególnej sytuacji, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest fakt, przetwarzanie jest niezbędne w celu: i) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej KRM; ii) w celu wykonania przez nas lub osobę trzecią prawnie uzasadnionych interesów. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5.7.Prawo do cofnięcia zgody

 

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

 

Jeżeli wycofają Państwo udzieloną zgodę, wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie jest dopuszczone lub wymagane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli nie udzielą Państwo wymaganych zgód lub jeżeli w późniejszym czasie wycofają Państwo udzielone zgody, może  okazać się, że nie będą Państwo w stanie korzystać z niektórych świadczonych przez nas usług.

 

5.8.Prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych


Zawsze
mogą Państwo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Organ nadzorujący ochronę danych w Polsce


Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – GIODO ul.
Stawki 2
00-193 Warszawa Poland
www.giodo.gov.pl

 

Wersja 09/2019

 

HR PRIVACY POLICY

In KRM we respect your privacy and therefore all members of the KRM Group of companies (“KRM Affiliates”) are committed to protect information that identifies or is capable of identifying an individual (“personal data”), which it collects, uses and/or has access to, and thus all KRM Affiliates have implemented appropriate technical and organisational security measures to protect personal data against unauthorized or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage. 

With this Privacy Policy we want to ensure that you receive adequate information about our collecting and processing of your personal data, including such information we are obliged to inform you about according to applicable personal data protection regulation incl. the EU Regulation No. 2016/679 the “General Data Protection Regulation” (“GDPR”), when you apply for a position within KRM.  

This Privacy Policy may be supplemented by other information received from us or another KRM Affiliate and other terms and conditions applicable to our websites, or which you have agreed to as part of interacting with us or another KRM Affiliate. 

Your comments and feedback are always welcome. 

1. OUR CONTACT DETAILS

1.1. Identity of the Controller(s) 

Unless otherwise specified elsewhere, the legal entity being responsible for the collection and processing of your personal data under this Privacy Policy (the “Controller”) is:  

KRM Sevice Center Poland Sp. z o.o. 
Ul. Bokserska 66a
02-690 Warsaw

(In this Privacy Policy referred to as “we”, “us” and “our”)

If you have any questions or need to get in contact with us we urge you to contact by email Recruitmentsupport@KRM.com  

1.2. Contact details for the Group Privacy Officer


Our appointed Group Privacy Officer can be contacted either by; 

By e-mail: legal@ecco.com
By phone: +45 7491 1733
By letter: ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark attn.: Group Privacy Officer

2. HOW WE USE YOUR PERSONAL DATA

In this section you can find relevant information about how we collect and use your personal data when you apply for a position within KRM, including information about i) the purposes for which the personal data is being processed; ii) the source of the personal data that is not obtained directly from you; iii) the general categories of personal data being processed; and iv) the legal basis for the processing. 

If you apply for a position within KRM we will for the purpose of our recruitment process (including processing your application, assessing your qualifications for positions within KRM and offering you a contract, if we would like to hire you etc.) collect and use personal data about you.

The personal data about you may include; 

- all such personal data you have provided to us including your name, e-mail, other contact details and all other information included in or enclosed with your application, such as resumes, CV, references from former employers, diplomas and certificates etc. 

- personal data you have provided to us through any interviews and similar you may have participated in. 

- public available information we may have found on Internet and Social Media (e.g. on LinkedIn, Facebook, Twitter, Google etc.).

- profiles based on psychometric tools. We typically use psychometric tools like PI, Cubiks or similar as part of our recruitment process. The logics involved in such psychometric tools depends on the specific tool used. Details about the psychometric tools and the profiles they generate can be provided by the HR partner involved. It is always optional, whether you want to participate in such profiling, however it might influence our final assessment whether you are the right candidate for a position within KRM. Please be informed that we only use these profiles as general guidance, and you always have the right to object against the outcome hereof and the conclusions KRM draws upon it. 

- references from former employers. We might as part of the recruitment process request you to provide references from former employers. We will always inform you in advance, if we intend to contact such references. The information obtained from the references will be used for checking the correctness of the information provided by you. It is always optional, whether you want to provide references, however it might influence the final assessment whether you are the right candidate for a position.

- Criminal records. If we in exceptional circumstances deems it necessary for certain positions, we might require you to document that you have no criminal records. It is always optional, whether you want to provide such documentation, however it might influence the final assessment whether you are the right candidate for a position.

- Work permits and similar.

We will clearly indicate, which information we consider mandatory in order for you to be taken into account for a position with KRM. If you refrain from disclosing information, which we deem as mandatory, it may have as a consequence, that we will not be able to take you into account for a position with KRM.

The legal basis for the above processing are under normal circumstances; 

1) GDPR art. 6(1) (b) (“processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract”)

2) GDPR art. 6(1) (f) (“the processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child”) The legitimate interests pursued by us are namely general personnel, work, and business administration and conducting qualified recruitment and Human Resource management.  

We urge you not to provide us with personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, health data or sex life or sexual orientation or similar (“Special Categories of Personal Data”), unless we specifically request such information. We will only request it in special situations, and only if it is necessary for the recruitment process. The legal basis for the processing of the Special Categories of Personal Data are under normal circumstances either of the following; 

a) GDPR art. 9(2) (a) (“the data subject has given explicit consent to the processing of those personal data for one or more specified purposes”)

b) GDPR art. 9(2) (f) (“processing is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims”)

3. HOW WE SHARE YOUR PERSONAL DATA WITH OTHERS

As part of the recruitment process we might have to disclose and transfer your personal data to other KRM Affiliates and other third parties. We will only do this to the extent it is necessary for the recruitment process. 

Please be ensured that we will not sell or rent your personal data to third parties for them to be able to use your personal data for marketing purposes or similar. 

When using data processors to process your personal data on our behalf we require, that they only process your personal data in accordance with our instructions. We also require that the data processors signs relevant contracts providing sufficient guarantees to implement appropriate technical and organisational measures in such a manner that the data processing will meet the requirements of the applicable data protection regulation and ensures an appropriate protection of your rights.

In case we disclose your personal data to third parties, who will not be acting as a data processor under our instructions, but as independent data controllers, then we do our outmost to ensure that they are trustworthy and have implemented appropriate technical and organisational measure to protect your data, and provides us with clear commitments not to use the personal data received from us for other purposes, than providing agreed services and making statistical analysis in an anonymised manner.

3.1. Categories of Recipients

The main categories of potential recipients of your personal data are:

A. Service Providers
We may share your personal data with our trusted third party service providers, who, on our behalf, operate, maintain, and/or support our IT systems and IT infrastructure, communication platforms, our websites, provides us with recruitment services, psychometric tools, legal and tax advisors and perform other important services for us. 

B. Other KRM Affiliates
We may disclose your personal data to other companies, which are owned or controlled by KRM AG or owns or controls KRM AG (“KRM Affiliates”) in order for them to provide us with relevant services or in case it is necessary due to the organizational setup within the KRM Group. 

C. Legal Successors
A transfer of your personal data to another legal entity may occur as part of a transfer of our business or parts thereof in form of a reorganization, sale of assets, consolidation, merger or similar.

D. Other disclosures
In addition to where you have consented to a disclosure of the personal data or where disclosure is necessary to achieve the purpose(s) for which, it was collected, personal data may also be disclosed in special situations, where we have reason to believe that doing so is necessary to identify, contact or bring legal action against anyone damaging, injuring, or interfering (intentionally or unintentionally) with our rights or property, users, or anyone else who could be harmed by such activities, or otherwise where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims.  

3.2. Transfer of data to third countries

The use of service providers and disclosure of your personal data to other KRM and KRM Affiliates and other recipients might imply a transfer of your personal data to countries, which might not have data protection regulation as protective as in your jurisdiction and might not be considered ensuring an adequate level of protection of personal data by the EU Commission or a national data protection authority (so called “unsafe Third Countries”). Such countries include, but is not limited to, the United States, Canada, China, Vietnam, Singapore, Thailand, Malaysia, Japan, South Korea, Indonesia, Australia and New Zealand.

We require that all recipients of your personal data provide appropriate safeguards to protect your personal data, when it is transferred to “unsafe Third Countries”, through the adherence to standard data protection clauses adopted by the EU Commission cf. the GDPR article 46(2). Please click here to obtain more information about the standard data protection clauses we use. If the recipient is certified under the US Privacy Shield this is also considered as providing appropriate safeguards to protect your personal data cf. the EU General Data Protection Regulation article 46(2). Please click here to obtain more information about the US Privacy Shield.   

If you have any questions, please contact us in accordance with SECTION 1 (OUR CONTACT DETAILS).

4. HOW WE RETAIN AND DELETE YOUR DATA

Your personal data will be held by us and kept in a form, which permits identification of you for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data is collected and legitimately processed. 
This implies that we normally will delete your personal data 6 (six) months after the recruitment process has ended unless either of the following situations apply: 

a) You explicitly have informed us, that you would like us to keep your data for a longer period of time in order to be taken into account for other positions within KRM. In such case the retention period will be extended accordingly. 

b) You have accepted a position offered to you. In such case we will retain your personal data for as long as is necessary for the employment relationship. You will receive more information about the processing of your personal data during and after the employment relationship, if you are employed by us. 

c) We reasonably believe that it will be necessary to retain your personal data for a longer period in order to establish, exercise and/or defend legal claims.

Thereafter, we will either delete your personal data or anonymise it so that it no longer can be used to identify you.  

If you provide us with a written request, we will also erase or anonymize your personal data without undue delay, unless we have a valid legal ground to continue to keep your personal data. Please also refer to SECTION 5 (YOUR RIGHTS).  

5. YOUR RIGHTS 

You have certain rights according to the applicable data protection regulation. Some of the rights are rather complex and include exemptions, accordingly you are recommended to read relevant laws and guidance from the regulatory authorities for full explanation of these rights. However, you can find a summary of your rights below in this section.

We do our best to ensure that we protect your personal data, keep you informed about how we process your personal data and comply with the applicable data protection regulation. In case you are not satisfied with the processing and protection of your personal data or the information you have received from us, then we urge you to inform us in order for us to improve. Please also do not hesitate to contact us, if you want to make use of your rights. 

Please contact us through the points of contact listed in SECTION 1 (OUR CONTACT DETAILS). Please also provide us with relevant information to take care of your request, including your full name and email address so that we can identify you. We will respond to your request without undue delay.

Summary of your rights: 

5.1. The right to access

You have a right to obtain the confirmation as to whether or not your personal data are being processed by us. In addition, you have a right to obtain more detailed information about the personal data kept and the processing undertaken by us and under certain circumstances the right to receive a copy of this personal data. 

5.2. The right to rectification

You have the right to have inaccurate personal data about you rectified, and, taking into account the purpose of the processing, to have incomplete personal data completed. 

5.3. The right to erasure

In some cases, you have the right to erasure of your personal data without undue delay. Those circumstances include; i) the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed; ii) you withdraw consent to consent-based processing; iii) the processing is for direct marketing purposes and iv) the personal data has been unlawfully processed. However, there are certain general exclusions of the right to erasure. Those general exclusions include where processing is necessary; i) for the exercising the right of freedom of expression and information; ii) for compliance with legal obligation; or iii) for the establishment, exercise or defence of legal claims.  

5.4. The right to restriction of processing

In some cases, you have the right to restrict the processing of your personal data. Where processing has been restricted, we may continue to store your personal data. However, we will only otherwise process it i) with your consent; ii) for the establishment, exercise or defence of legal claims; iii) for the protection of the rights of another natural or legal person; or iv) for reasons of important public interest.  

5.5. The right to data portability

To the extent the legal basis for the processing is your consent, and such processing is carried out by automated means, you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format. However, this right does not apply where it would adversely affect the rights and freedoms of others. 

5.6. The right to object

You have the right to object to the processing of your personal data on grounds relating to your particular situation, but only to the extent that the legal basis for the processing is that the processing is necessary for i) the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of any official authority vested in KRM; or ii) the purpose of legitimate interests pursued by us or a third party. In such case we will cease processing the personal data, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing, which override your interests, rights and freedoms or the processing is for the establishment, exercise or defence of legal claims. 

5.7. The right to withdraw consent

To the extent that the legal basis for the processing is your consent, you have the right to withdraw from that consent at any time. 

In case you withdraw from a consent given, then we will cease to process your personal data, unless and to the extent the continued processing is permitted or required according to the applicable personal data regulation or other applicable laws and regulations. The withdrawal from your consent will in no event effect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. 

If you refrain from providing required consents, or later on withdraw from the consents, it might have as a consequence that you may not be able to benefit from some of the service offerings provided by us. 

5.8. The right to complaint to data protection supervisory authority

You may always lodge a complaint with your local data protection supervisory authority. The data protection supervisory authority in Poland.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Poland  kancelaria@uodo.gov.pl  https://uodo.gov.pl/

Wersja 09/2020

 

DOBIERZ ROZMIAR

<h2>DŁUGOŚĆ (CM)</h2> <p>Zmierz długość dłoni od jej początku aż do końca środkowego palca. </p>

<h2>DŁUGOŚĆ (CM)</h2> <p>Zmierz długość dłoni od jej początku aż do końca środkowego palca. </p>

Do zmierzenia stopy dziecka na całej długości od palców do pięty potrzebujesz tylko papieru, długopisu i linijki.

Do zmierzenia stopy na całej długości od palców do pięty potrzebujesz tylko papieru, długopisu i linijki.

Do zmierzenia stopy na całej długości od palców do pięty potrzebujesz tylko papieru, długopisu i linijki.

/ /

Twój rozmiar buta

0
ROZMIAR /