{{::langctrl.mainTitle}}

{{::langctrl.countryTitle}}

{{langctrl.choosenCountry}}

{{::langctrl.langTitle}}

{{langctrl.choosenLanguage}}

DARMOWA DOSTAWA I ŁATWE ZWROTY

 • HR POLITYKA PRYWATNOŚCI

HR POLITYKA PRYWATNOŚCI

KRM

W KRM szanujemy Państwa prywatność i dlatego wszystkie spółki należące do Grupy Kapitałowej KRM („Podmioty stowarzyszone KRM”) są zobowiązane do ochrony informacji, które gromadzą, wykorzystują i/ lub do których mają dostęp, a które pozwalają na zidentyfikowanie osób („dane osobowe”).W związku z tym wszystkie podmioty stowarzyszone KRM wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, przypadkowym zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

Dzięki niniejszej Polityce prywatności chcemy zapewnić Państwu odpowiednie informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym informacje, jakie jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu na temat obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym unijnego Rozporządzenia nr 2016/ 679 „Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych” („RODO”), kiedy ubiegają się Państwo o pracę w KRM.

Niniejsza Polityka prywatności może zostać uzupełniona innymi informacjami, jakie otrzymają Państwo od nas lub  od  innego  Podmiotu stowarzyszonego KRM oraz innymi ogólnymi warunkami mającymi zastosowanie do naszych stron internetowych, lub na które wyrazili Państwo zgodę w ramach kontaktów z nami lub z innym Podmiotem stowarzyszonym KRM.

Państwa opinie i uwagi są zawsze mile widziane.

1. NASZE DANE KONTAKTOWE

 

1.1.Dane Administratora danych

 

O ile nie wskazano inaczej, podmiotem prawnym odpowiedzialnym za proces gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie niniejszej Polityki prywatności („Administrator danych”) jest:

 

KRM (Poland) Sp. z o.o. ul. Bokserska 66a

02-690 Warszawa

(W niniejszej Polityce prywatności „my”)

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebują się z nami skontaktować, zachęcamy Państwa do kontaktu drogą e- mailową na adres: Recruitmentsupport@KRM.com

 

1.2.Dane kontaktowe Inspektora ds. Prywatności na poziomie Grupy

Z wyznaczonym przez nas Inspektorem ds. Prywatności na poziomie Grupy można się skontaktować:

Drogą e-mailową:
legal@ecco.com

Drogą telefoniczną: +45 7491 1733

Listownie do rąk Inspektora ds. Prywatności w  Departamencie Prawnym  na poziomie  Grupy w Danii:    
                     
ECCO Holding
A/S, Legal Department,
Industrivej 5, 6261 Bredebro,
Denmark attn.: Group Privacy Officer

 

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

W tej części znajdą Państwo istotne informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, gdy ubiegają się Państwo o pracę w KRM, w tym informacje na temat: i) celów, w jakich przetwarzane dane osobowe, ii) źródła danych osobowych, które nie pozyskiwane bezpośrednio od Państwa, iii) ogólnych kategorii przetwarzanych danych osobowych oraz iv) podstawy prawnej przetwarzania.

Będziemy gromadzili i wykorzystywali Państwa dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji (w tym w celu przetworzenia Państwa aplikacji, oceny Państwa kwalifikacji pod kątem stanowisk w KRM i zaoferowania Państwu umowy o pracę, jeżeli  chcielibyśmy Państwa zatrudnić itd.), jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w KRM.

Dane osobowe na Państwa temat mogą obejmować:

wszelkie dane osobowe, jakie nam Państwo przekazali, w tym: Państwa imię i nazwisko, adres e-mailowy, inne dane kontaktowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w Państwa aplikacji lub załączone do niej, typu: CV, referencje od byłych pracodawców, dyplomy, certyfikaty itd.

 

 • dane osobowe, jakie przekazali nam Państwo podczas rozmów kwalifikacyjnych i tym podobnych spotkań, w których mogli Państwo uczestniczyć.

   

 • powszechnie dostępne informacje, jakie mogliśmy znaleźć w internecie i w mediach społecznościowych (np. LinkedIn,Facebook, Twitter, Google itd.).

   

 • profile stworzone w oparciu o narzędzia psychometryczne. W ramach procesu rekrutacji zazwyczaj wykorzystujemy takie narzędzia psychometryczne, jak PI, Cubiks i tym podobne. Logika tego rodzaju narzędzi psychometrycznych zależy od wykorzystywanego narzędzia. Szczegółowych informacji na temat narzędzi psychometrycznych i profili, jakie generują, może Państwu udzielić konsultant ds. personalnych biorący udział w procesie. Udział w tego rodzaju profilowaniu jest zawsze opcjonalny, ale może zaważyć na naszej ostatecznej ocenie dotyczącej wyboru właściwego kandydata na stanowisko w KRM. Informujemy, że tego rodzaju profile są wykorzystywane wyłącznie jako ogólne wskazówki i zawsze mają Państwo prawo wnieść sprzeciw odnośnie do wyniku profilowania i wniosków, jakie wyciągnie KRM na jego podstawie.

   

 • Referencje od byłych pracodawców. W ramach procesu rekrutacji możemy poprosić Państwa o przedstawienie referencji od byłych pracodawców. Zawsze poinformujemy Państwa z góry, czy będziemy kontaktować się z osobami udzielającymi referencji. Informacje uzyskane od osób udzielających referencji zostaną wykorzystane w celu sprawdzenia prawidłowości informacji przekazanych przez Państwa. Przedłożenie referencji jest zawsze opcjonalne, ale może zaważyć na naszej ostatecznej ocenie dotyczącej wyboru właściwego kandydata na dane stanowisko.

   

 • Zaświadczenie o niekaralności. Możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o przedłożenie dokumentu potwierdzającego niekaralność, jeżeli – w wyjątkowych sytuacjach – uznamy, że jest to niezbędne w przypadku danego stanowiska. Przedłożenie tego rodzaju dokumentu jest zawsze opcjonalne, ale może zaważyć na naszej ostatecznej ocenie dotyczącej wyboru właściwego kandydata na dane stanowisko.

   

 • Zezwolenie na pracę i tym podobne.

 

Wyraźnie zaznaczymy, które informacje uważamy za obowiązkowe, aby uwzględnić Państwa w wyborze kandydata na stanowisko w KRM. Jeżeli nie zechcą Państwo ujawnić informacji, które my uważamy za obowiązkowe, może to w konsekwencji prowadzić do nieuwzględnienia Państwa kandydatury w procesie wyboru kandydata na stanowisko w KRM.

 

Postawa prawna przetwarzania danych w powyższych sytuacjach w normalnych okolicznościach:

 

1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”)

 

 

2. art. 6 ust. 1 lit f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”). Prawnie uzasadnione interesy po naszej stronie to: ogólne zarzadzanie personelem, pracą i biznesem oraz przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego przez wykwalifikowaną kadrę i zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Prosimy Państwa, aby nie przekazywali nam Państwo danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej („Szczególne kategorie danych osobowych”), chyba że wyraźnie zwrócimy się z prośbą o przekazanie nam takich informacji. Będziemy o nie wnioskowali tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko jeżeli jest to niezbędne do celów procesu rekrutacji. Postawa prawna przetwarzania Szczególnych kategorii danych osobowych w normalnych okolicznościach to:

a. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych

w jednym lub kilku konkretnych celach”) lub

 

b. art. 9 ust. 2 lit. f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń”)

 

3. W JAKI SPOSÓB PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM


W ramach procesu rekrutacji może się zdarzyć, że będziemy musieli ujawnić i przekazać Państwa dane osobowe innym Podmiotom stowarzyszonym KRM i innym osobom trzecim. Zrobimy to tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów procesu rekrutacji.

 

Zapewniamy Państwa, że nie sprzedamy ani nie użyczymy Państwa danych osobowych osobom trzecim, tak aby mogły je wykorzystywać do celów marketingowych lub tym podobnych.

 

Korzystając z usług podmiotów przetwarzających dane w celu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszym imieniu, wymagamy, aby przetwarzali Państwa dane osobowe tylko w sposób zgodny z naszymi poleceniami. Wymagamy także, aby podmioty te podpisały odpowiednie umowy zawierające odpowiednie gwarancje dotyczące wdrożenia stosownych środków technicznych i organizacyjnych tak, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania wynikające z odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych i aby gwarantowało właściwą ochronę Państwa praw.

 

Jeżeli ujawnimy Państwa dane osobowe osobom trzecim, które nie będą pełniły funkcji podmiotu przetwarzającego dane zgodnie z naszymi poleceniami, ale będą występowały jako niezależni administratorzy danych, wówczas dołożymy wszelkich starań, aby były to osoby godne zaufania i aby wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych, a także aby przedłożyły nam wyraźne zobowiązanie do niewykorzystywania danych osobowych, jakie od nas otrzymają, w celach innych niż świadczenie uzgodnionych usług i przeprowadzanie analizy statycznej w zanonimizowany sposób.

 

3.1.Kategorie odbiorców danych osobowych

 

Główne kategorie potencjalnych odbiorców Państwa danych osobowych są następujące:

 

A. Usługodawcy

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe zaufanym zewnętrznym usługodawcom, którzy – w naszym imieniu – zapewniają obsługę lub serwis i/ lub świadczą usługi wsparcia w odniesieniu do naszych systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej, platform komunikacyjnych, naszych stron internetowych, którzy świadczą usługi rekrutacyjne, dostarczają nam narzędzi psychometrycznych, doradcom prawnym i podatkowym oraz podmiotom, które świadczą inne ważne usługi na naszą rzecz.


B. Pozostałe podmioty stowarzyszone KRM

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe innym spółkom, które własnością lub znajdują się pod kontrolą KRM AG, bądź też spółkom, które są właścicielem lub kontrolują KRM AG („Podmioty stowarzyszone KRM), tak aby mogły świadczyć na naszą rzecz odpowiednie usługi, lub jeżeli jest to niezbędne ze względu na strukturę organizacyjną w ramach Grupy KRM.

 

1. Następcy prawni

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innemu podmiotowi prawnemu w ramach przekazania naszej działalności lub jej części w formie reorganizacji, sprzedaży aktywów, konsolidacji, połączenia przedsiębiorstw lub tym podobnych.

 

2. Inne ujawnienia

Oprócz przypadków, w których wyrazili Państwo zgodę na ujawnienie danych osobowych, lub przypadków, w których ujawnienie danych jest konieczne, aby osiągnąć cel(e), w jakim (jakich) były gromadzone, dane osobowe mogą być także ujawnione w sytuacjach szczególnych, gdy mamy podstawy, aby przypuszczać, że ujawnienie danych jest niezbędne w celu zidentyfikowania osób, która naruszają nasze prawa lub w nie ingerują bądź też niszczą (w sposób zamierzony lub niezamierzony) naszą własność, użytkowników lub innych osób, którym tego rodzaju działania mogą przynosić szkodę, w celu skontaktowania się z takimi osobami lub wniesienia przeciwko nim postępowania prawnego bądź też w innym przypadku gdy jest to niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

3.2.Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Fakt korzystania z usług usługodawców oraz ujawniania Państwa danych osobowych innym podmiotom KRM i podmiotom stowarzyszonym KRM oraz innym odbiorcom może wskazywać na przekazywanie Państwa danych osobowych do krajów, które mogą nie posiadać przepisów zapewniających taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Państwa kraju, i które mogą nie być uznane przez Komisję Europejską lub krajowy organ ochrony danych za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (tzw. „niebezpieczne państwa trzecie”). Do tych krajów zaliczane są między innymi (ale nie tylko): Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny, Wietnam, Singapur, Tajlandia, Malezja, Japonia, Korea Południowa, Indonezja, Australia i Nowa Zelandia.

 

Wymagamy, aby wszyscy odbiorcy Państwa danych osobowych zapewnili odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych podczas przekazywania ich do „niebezpiecznych państw trzecich” poprzez przestrzeganie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, zob. art. 46 ust. 2 RODO. Prosimy kliknąć tutaj, jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat standardowych klauzul ochrony danych, jakie stosujemy. Jeżeli odbiorca jest certyfikowany w ramach Tarczy prywatności USA, wówczas uważa się, że zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych, zob. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 46 ust. 2. Prosimy kliknąć tutaj, jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat Tarczy prywatności USA.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt z nami zgodnie z PKT. 1 (NASZE DANE KONTAKTOWE).

 

4. W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY I USUWAMY PAŃSTWA DANE

Będziemy przechowywali Państwa dane osobowe w formie, która umożliwia Państwa identyfikację, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których Państwa dane osobowe gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem.

Oznacza to, że zasadniczo usuniemy Państwa dane osobowe po upływie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że ma zastosowanie jedna z następujących sytuacji:

a. Poinformowali nas Państwo w wyraźny sposób, że chcieliby, aby ich dane były przechowywane przez dłuższy okres, tak aby byli Państwo brani pod uwagę przy obsadzaniu innych stanowisk w ramach KRM. W takim przypadku okres przechowywania zostanie odpowiednio wydłużony.

 

b. Przyjęli Państwo stanowisko, które zostało Państwu zaproponowane. W takim przypadku będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne do celów związanych ze stosunkiem pracy. Jeżeli zostaną Państwo przez nas zatrudnieni, otrzymają Państwo więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych podczas trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu.

 

c. Mamy podstawy, aby przypuszczać, że przechowywanie Państwa danych osobowych przez dłuższy okres będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia i/ lub obrony roszczeń.

Po upływie tego okresu usuniemy Państwa dane osobowe lub dokonamy ich anonimizacji tak, aby nie można było Państwa zidentyfikować na ich podstawie.

Na Państwa pisemny wniosek usuniemy także lub zanonimizujemy Państwa dane osobowe bez zbędnej zwłoki, chyba że mamy ważny powód natury prawnej, aby zachować Państwa dane osobowe. Zob. także PKT 5 (PAŃSTWA PRAWA).

5. PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych przysługują Państwu  pewne  prawa. Niektóre  z tych praw  są dość skomplikowane i przewidują wyjątki, dlatego zaleca się, aby zapoznali się Państwo z odpowiednimi przepisami oraz wytycznymi organów nadzorczych, gdzie znajdą Państwo pełne wyjaśnienie tych praw. Podsumowanie  przysługujących Państwu  praw znajdą Państwo także poniżej w tym rozdziale

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, informować Państwa na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Jeżeli nie Państwo zadowoleni ze sposobu przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych lub informacji, jakie Państwo od nas otrzymali, zachęcamy Państwa do przekazania nam tych informacji tak, abyśmy mogli wprowadzić stosowne usprawnienia. Prosimy także o kontakt, jeżeli zechcą Państwo skorzystać z przysługujących im praw.

Prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem punktów kontaktu wymienionych w ROZDZ. 1 (NASZE DANE KONTAKTOWE). Prosimy także o przekazanie nam istotnych informacji, które pomogą nam zająć się Państwa sprawą, w tym o przekazanie Państwa pełnego imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego, tak abyśmy mogli Państwa zidentyfikować. Odpowiemy na Państwa  wniosek  bez zbędnej zwłoki.

Podsumowanie przysługujących Państwu praw:

 

5.1.Prawo dostępu do danych

 

Mają Państwo prawo otrzymać potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe przez nas przetwarzane czy też nie. Ponadto mają Państwo prawo otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat przechowywanych danych osobowych i czynności przetwarzania, jakie podejmujemy, a w pewnych sytuacjach przysługuje Państwu także prawo otrzymania kopii tych danych osobowych.

 

5.2.Prawo do sprostowania danych

 

Mają Państwo prawo zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych, które Państwa dotyczą, oraz mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, przy uwzględnieniu celu przetwarzania.

 

5.3.Prawo do usunięcia danych

 

W niektórych sytuacjach przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Takie żądanie mogą Państwo złożyć w następujących sytuacjach: i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; ii) wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie w oparciu o uzyskaną zgodę; iii) dane przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego oraz iv) dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. W przypadku prawa do usunięcia danych zastosowanie mają jednak także pewne wykluczenia. Tego rodzaju ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w których przetwarzanie jest niezbędne: i) do korzystania z  wolności  wypowiedzi i informacji; ii) do wywiązania się z obowiązku prawnego; lub iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5.4.Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

W niektórych sytuacjach przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Jednakże będziemy przetwarzać Państwa dane tylko: i) za Państwa zgodą; ii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; iii) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub iv) z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 

5.5.Prawo do przenoszenia danych

 

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych.

 

5.6.Prawo do sprzeciwu

 

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względów dotyczących Państwa szczególnej sytuacji, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest fakt, przetwarzanie jest niezbędne w celu: i) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej KRM; ii) w celu wykonania przez nas lub osobę trzecią prawnie uzasadnionych interesów. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5.7.Prawo do cofnięcia zgody

 

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

 

Jeżeli wycofają Państwo udzieloną zgodę, wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie jest dopuszczone lub wymagane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli nie udzielą Państwo wymaganych zgód lub jeżeli w późniejszym czasie wycofają Państwo udzielone zgody, może  okazać się, że nie będą Państwo w stanie korzystać z niektórych świadczonych przez nas usług.

 

5.8.Prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych

 

Zawsze mogą Państwo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Organ nadzorujący ochronę danych w Polsce

 
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – GIODO
ul.
Stawki 2
00-193 Warszawa Poland www.giodo.gov.pl 

 

Wersja 09/2019

 
KRM Service Center Poland Sp. z o.o.

W KRM szanujemy Państwa prywatność i dlatego wszystkie spółki należące do Grupy Kapitałowej KRM („Podmioty stowarzyszone KRM”) są zobowiązane do ochrony informacji, które gromadzą, wykorzystują i/ lub do których mają dostęp, a które pozwalają na zidentyfikowanie osób („dane osobowe”).W związku z tym wszystkie podmioty stowarzyszone KRM wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, przypadkowym zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

Dzięki niniejszej Polityce prywatności chcemy zapewnić Państwu odpowiednie informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym informacje, jakie jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu na temat obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym unijnego Rozporządzenia nr 2016/ 679 „Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych” („RODO”), kiedy ubiegają się Państwo o pracę w KRM.

Niniejsza Polityka prywatności może zostać uzupełniona innymi informacjami, jakie otrzymają Państwo od nas lub  od  innego  Podmiotu stowarzyszonego KRM oraz innymi ogólnymi warunkami mającymi zastosowanie do naszych stron internetowych, lub na które wyrazili Państwo zgodę w ramach kontaktów z nami lub z innym Podmiotem stowarzyszonym KRM.

Państwa opinie i uwagi są zawsze mile widziane.

1. NASZE DANE KONTAKTOWE

 

1.1.Dane Administratora danych

 

O ile nie wskazano inaczej, podmiotem prawnym odpowiedzialnym za proces gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie niniejszej Polityki prywatności („Administrator danych”) jest:

 

KRM Sevice Center Poland Sp. z o.o. ul. Bokserska 66a

02-690 Warszawa

 

(W niniejszej Polityce prywatności „my”)

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebują się z nami skontaktować, zachęcamy Państwa do kontaktu drogą e- mailową na adres: Recruitmentsupport@KRM.com

 


 

1.2.Dane kontaktowe Inspektora ds. Prywatności na poziomie Grupy

Z wyznaczonym przez nas Inspektorem ds. Prywatności na poziomie Grupy można się skontaktować:

Drogą e-mailową: legal@ecco.com

Drogą telefoniczną: +45 7491 1733

Listownie do rąk Inspektora ds. Prywatności w  Departamencie Prawnym  na poziomie  Grupy w Danii:                       
ECCO Holding A/S, Legal Department,
Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark attn.: Group Privacy Officer

 

 

 

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 

W tej części znajdą Państwo istotne informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, gdy ubiegają się Państwo o pracę w KRM, w tym informacje na temat: i) celów, w jakich przetwarzane dane osobowe, ii) źródła danych osobowych, które nie pozyskiwane bezpośrednio od Państwa, iii) ogólnych kategorii przetwarzanych danych osobowych oraz iv) podstawy prawnej przetwarzania.

Będziemy gromadzili i wykorzystywali Państwa dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji (w tym w celu przetworzenia Państwa aplikacji, oceny Państwa kwalifikacji pod kątem stanowisk w KRM i zaoferowania Państwu umowy o pracę, jeżeli chcielibyśmy  Państwa zatrudnić itd.), jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w KRM.

Dane osobowe na Państwa temat mogą obejmować:

 

 • wszelkie dane osobowe, jakie nam Państwo przekazali, w tym: Państwa imię i nazwisko, adres e-mailowy, inne dane kontaktowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w Państwa aplikacji lub załączone do niej, typu: CV, referencje od byłych pracodawców, dyplomy, certyfikaty itd.

 

 • dane osobowe, jakie przekazali nam Państwo podczas rozmów kwalifikacyjnych i tym podobnych spotkań, w których mogli Państwo uczestniczyć.

   

 • powszechnie dostępne informacje, jakie mogliśmy znaleźć w internecie i w mediach społecznościowych (np. LinkedIn,

  Facebook, Twitter, Google itd.).

   

 • profile stworzone w oparciu o narzędzia psychometryczne. W ramach procesu rekrutacji zazwyczaj wykorzystujemy takie narzędzia psychometryczne, jak PI, Cubiks i tym podobne. Logika tego rodzaju narzędzi psychometrycznych zależy od wykorzystywanego narzędzia. Szczegółowych informacji na temat narzędzi psychometrycznych i profili, jakie generują, może Państwu udzielić konsultant ds. personalnych biorący udział w procesie. Udział w tego rodzaju profilowaniu jest zawsze opcjonalny, ale może zaważyć na naszej ostatecznej ocenie dotyczącej wyboru właściwego kandydata na stanowisko w KRM. Informujemy, że tego rodzaju profile są wykorzystywane wyłącznie jako ogólne wskazówki i zawsze mają Państwo prawo wnieść sprzeciw odnośnie do wyniku profilowania i wniosków, jakie wyciągnie KRM na jego podstawie.

   

 • Referencje od byłych pracodawców. W ramach procesu rekrutacji możemy poprosić Państwa o przedstawienie referencji od byłych pracodawców. Zawsze poinformujemy Państwa z góry, czy będziemy kontaktować się z osobami udzielającymi referencji. Informacje uzyskane od osób udzielających referencji zostaną wykorzystane w celu sprawdzenia prawidłowości informacji przekazanych przez Państwa. Przedłożenie referencji jest zawsze opcjonalne, ale może zaważyć na naszej ostatecznej ocenie dotyczącej wyboru właściwego kandydata na dane stanowisko.

   

 • Zaświadczenie o niekaralności. Możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o przedłożenie dokumentu potwierdzającego niekaralność, jeżeli – w wyjątkowych sytuacjach – uznamy, że jest to niezbędne w przypadku danego stanowiska. Przedłożenie tego rodzaju dokumentu jest zawsze opcjonalne, ale może zaważyć na naszej ostatecznej ocenie dotyczącej wyboru właściwego kandydata na dane stanowisko.

   

 • Zezwolenie na pracę i tym podobne.

 

 

Wyraźnie zaznaczymy, które informacje uważamy za obowiązkowe, aby uwzględnić Państwa w wyborze kandydata na stanowisko w KRM. Jeżeli nie zechcą Państwo ujawnić informacji, które my uważamy za obowiązkowe, może to w konsekwencji prowadzić do nieuwzględnienia Państwa kandydatury w procesie wyboru kandydata na stanowisko w KRM.

 

Postawa prawna przetwarzania danych w powyższych sytuacjach w normalnych okolicznościach:

 

1.art. 6 ust. 1 lit. b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”)

 

 

2. art. 6 ust. 1 lit f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”). Prawnie uzasadnione interesy po naszej stronie to: ogólne zarzadzanie personelem, pracą i biznesem oraz przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego przez wykwalifikowaną kadrę i zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

 

Prosimy Państwa, aby nie przekazywali nam Państwo danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej („Szczególne kategorie danych osobowych”), chyba że wyraźnie zwrócimy się z prośbą o przekazanie nam takich informacji. Będziemy o nie wnioskowali tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko jeżeli jest to niezbędne do celów procesu rekrutacji. Postawa prawna przetwarzania Szczególnych kategorii danych osobowych w normalnych okolicznościach to:

a. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych

w jednym lub kilku konkretnych celach”) lub

 

 

b. art. 9 ust. 2 lit. f) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń”)

 

 

3. W JAKI SPOSÓB PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM

 

W ramach procesu rekrutacji może się zdarzyć, że będziemy musieli ujawnić i przekazać Państwa dane osobowe innym Podmiotom stowarzyszonym KRM i innym osobom trzecim. Zrobimy to tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów procesu rekrutacji.

 

 

Zapewniamy Państwa, że nie sprzedamy ani nie użyczymy Państwa danych osobowych osobom trzecim, tak aby mogły je wykorzystywać do celów marketingowych lub tym podobnych.

 

Korzystając z usług podmiotów przetwarzających dane w celu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszym imieniu, wymagamy, aby przetwarzali Państwa dane osobowe tylko w sposób zgodny z naszymi poleceniami. Wymagamy także, aby podmioty te podpisały odpowiednie umowy zawierające odpowiednie gwarancje dotyczące wdrożenia stosownych środków technicznych i organizacyjnych tak, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania wynikające z odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych i aby gwarantowało właściwą ochronę Państwa praw.

 

Jeżeli ujawnimy Państwa dane osobowe osobom trzecim, które nie będą pełniły funkcji podmiotu przetwarzającego dane zgodnie z naszymi poleceniami, ale będą występowały jako niezależni administratorzy danych, wówczas dołożymy wszelkich starań, aby były to osoby godne zaufania i aby wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych, a także aby przedłożyły nam wyraźne zobowiązanie do niewykorzystywania danych osobowych, jakie od nas otrzymają, w celach innych niż świadczenie uzgodnionych usług i przeprowadzanie analizy statycznej w zanonimizowany sposób.

 

3.1.Kategorie odbiorców danych osobowych

 

Główne kategorie potencjalnych odbiorców Państwa danych osobowych są następujące:

 

 

A. Usługodawcy

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe zaufanym zewnętrznym usługodawcom, którzy – w naszym imieniu – zapewniają obsługę lub serwis i/ lub świadczą usługi wsparcia w odniesieniu do naszych systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej, platform komunikacyjnych, naszych stron internetowych, którzy świadczą usługi rekrutacyjne, dostarczają nam narzędzi psychometrycznych, doradcom prawnym i podatkowym oraz podmiotom, które świadczą inne ważne usługi na naszą rzecz.

 

B. Pozostałe podmioty stowarzyszone KRM

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe innym spółkom, które własnością lub znajdują się pod kontrolą KRM AG, bądź też spółkom, które są właścicielem lub kontrolują KRM AG („Podmioty stowarzyszone KRM), tak aby mogły świadczyć na naszą rzecz odpowiednie usługi, lub jeżeli jest to niezbędne ze względu na strukturę organizacyjną w ramach Grupy KRM.

 

 

C. Następcy prawni

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innemu podmiotowi prawnemu w ramach przekazania naszej działalności lub jej części w formie reorganizacji, sprzedaży aktywów, konsolidacji, połączenia przedsiębiorstw lub tym podobnych.

 

 

D. Inne ujawnienia

Oprócz przypadków, w których wyrazili Państwo zgodę na ujawnienie danych osobowych, lub przypadków, w których ujawnienie danych jest konieczne, aby osiągnąć cel(e), w jakim (jakich) były gromadzone, dane osobowe mogą być także ujawnione w sytuacjach szczególnych, gdy mamy podstawy, aby przypuszczać, że ujawnienie danych jest niezbędne w celu zidentyfikowania osób, która naruszają nasze prawa lub w nie ingerują bądź też niszczą (w sposób zamierzony lub niezamierzony) naszą własność, użytkowników lub innych osób, którym tego rodzaju działania mogą przynosić szkodę, w celu skontaktowania się z takimi osobami lub wniesienia przeciwko nim postępowania prawnego bądź też w innym przypadku gdy jest to niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

3.2.Przekazywanie danych do państw trzecich

 

 

Fakt korzystania z usług usługodawców oraz ujawniania Państwa danych osobowych innym podmiotom KRM i podmiotom stowarzyszonym KRM oraz innym odbiorcom może wskazywać na przekazywanie Państwa danych osobowych do krajów, które mogą nie posiadać przepisów zapewniających taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Państwa kraju, i które mogą nie być uznane przez Komisję Europejską lub krajowy organ ochrony danych za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (tzw. „niebezpieczne państwa trzecie”). Do tych krajów zaliczane są między innymi (ale nie tylko): Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny, Wietnam, Singapur, Tajlandia, Malezja, Japonia, Korea Południowa, Indonezja, Australia i Nowa Zelandia.

Wymagamy, aby wszyscy odbiorcy Państwa danych osobowych zapewnili odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych podczas przekazywania ich do „niebezpiecznych państw trzecich” poprzez przestrzeganie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, zob. art. 46 ust. 2 RODO. Prosimy kliknąć tutaj, jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat standardowych klauzul ochrony danych, jakie stosujemy. Jeżeli odbiorca jest certyfikowany w ramach Tarczy prywatności USA, wówczas uważa się, że zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych, zob. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 46 ust. 2. Prosimy kliknąć tutaj, jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat Tarczy prywatności USA.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt z nami zgodnie z PKT. 1 (NASZE DANE KONTAKTOWE).

 

4. W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY I USUWAMY PAŃSTWA DANE

Będziemy przechowywali Państwa dane osobowe w formie, która umożliwia Państwa identyfikację, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których Państwa dane osobowe gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem.

Oznacza to, że zasadniczo usuniemy Państwa dane osobowe po upływie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że ma zastosowanie jedna z następujących sytuacji:

 

a. Poinformowali nas Państwo w wyraźny sposób, że chcieliby, aby ich dane były przechowywane przez dłuższy okres, tak aby byli Państwo brani pod uwagę przy obsadzaniu innych stanowisk w ramach KRM. W takim przypadku okres przechowywania zostanie odpowiednio wydłużony.

 

 

b. Przyjęli Państwo stanowisko, które zostało Państwu zaproponowane. W takim przypadku będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne do celów związanych ze stosunkiem pracy. Jeżeli zostaną Państwo przez nas zatrudnieni, otrzymają Państwo więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych podczas trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu.

 

 

c. Mamy podstawy, aby przypuszczać, że przechowywanie Państwa danych osobowych przez dłuższy okres będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia i/ lub obrony roszczeń.

Po upływie tego okresu usuniemy Państwa dane osobowe lub dokonamy ich anonimizacji tak, aby nie można było Państwa zidentyfikować na ich podstawie.

Na Państwa pisemny wniosek usuniemy także lub zanonimizujemy Państwa dane osobowe bez zbędnej zwłoki, chyba że mamy ważny powód natury prawnej, aby zachować Państwa dane osobowe. Zob. także PKT 5 (PAŃSTWA PRAWA).

5. PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych przysługują Państwu  pewne  prawa. Niektóre  z tych praw  są dość skomplikowane i przewidują wyjątki, dlatego zaleca się, aby zapoznali się Państwo z odpowiednimi przepisami oraz wytycznymi organów nadzorczych, gdzie znajdą Państwo pełne wyjaśnienie tych praw. Podsumowanie  przysługujących Państwu  praw znajdą Państwo także poniżej w tym rozdziale

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, informować Państwa na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Jeżeli nie Państwo zadowoleni ze sposobu przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych lub informacji, jakie Państwo od nas otrzymali, zachęcamy Państwa do przekazania nam tych informacji tak, abyśmy mogli wprowadzić stosowne usprawnienia. Prosimy także o kontakt, jeżeli zechcą Państwo skorzystać z przysługujących im praw.

Prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem punktów kontaktu wymienionych w ROZDZ. 1 (NASZE DANE KONTAKTOWE). Prosimy także o przekazanie nam istotnych informacji, które pomogą nam zająć się Państwa sprawą, w tym o przekazanie Państwa pełnego imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego, tak abyśmy mogli Państwa zidentyfikować. Odpowiemy na Państwa  wniosek  bez zbędnej zwłoki.

Podsumowanie przysługujących Państwu praw:

 

5.1.Prawo dostępu do danych

 

Mają Państwo prawo otrzymać potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe przez nas przetwarzane czy też nie. Ponadto mają Państwo prawo otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat przechowywanych danych osobowych i czynności przetwarzania, jakie podejmujemy, a w pewnych sytuacjach przysługuje Państwu także prawo otrzymania kopii tych danych osobowych.

 

 

5.2.Prawo do sprostowania danych

 

Mają Państwo prawo zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych, które Państwa dotyczą, oraz mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, przy uwzględnieniu celu przetwarzania.

 

 

5.3.Prawo do usunięcia danych

 

 

 

W niektórych sytuacjach przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Takie żądanie mogą Państwo złożyć w następujących sytuacjach: i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; ii) wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie w oparciu o uzyskaną zgodę; iii) dane przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego oraz iv) dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. W przypadku prawa do usunięcia danych zastosowanie mają jednak także pewne wykluczenia. Tego rodzaju ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w których przetwarzanie jest niezbędne: i) do korzystania z  wolności  wypowiedzi i informacji; ii) do wywiązania się z obowiązku prawnego; lub iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5.4.Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

W niektórych sytuacjach przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Jednakże będziemy przetwarzać Państwa dane tylko: i) za Państwa zgodą; ii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; iii) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub iv) z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 

5.5.Prawo do przenoszenia danych

 

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych.

 

5.6.Prawo do sprzeciwu

 

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względów dotyczących Państwa szczególnej sytuacji, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest fakt, przetwarzanie jest niezbędne w celu: i) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej KRM; ii) w celu wykonania przez nas lub osobę trzecią prawnie uzasadnionych interesów. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5.7.Prawo do cofnięcia zgody

 

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

 

Jeżeli wycofają Państwo udzieloną zgodę, wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie jest dopuszczone lub wymagane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli nie udzielą Państwo wymaganych zgód lub jeżeli w późniejszym czasie wycofają Państwo udzielone zgody, może  okazać się, że nie będą Państwo w stanie korzystać z niektórych świadczonych przez nas usług.

 

5.8.Prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych


Zawsze
mogą Państwo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Organ nadzorujący ochronę danych w Polsce


Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – GIODO ul.
Stawki 2
00-193 Warszawa Poland
www.giodo.gov.pl

 

Wersja 09/2019